Medlemsmöte oktober 2019

1(2)

Protokoll från medlemsmöte den 14 oktober 2019
Plats: Svanen Tid: 18.00 – 19.30
Deltagare: 26 medlemmar.

§1.   Ordförande Lars Nyström hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2.   Dagordningen föredras och fastställs.

§3.   Rapporter:

  • Ekonomi:
    budgeten för 2019 liksom utfallet fram till 1 oktober 2019 föredras och godkänns.
  • Verksamheten hittills under år 2019:

o  Birgitta Ilar berättar om bingon; vid senaste tillfället kom 36 deltagare.

o. Lars Nyström berättar om underhållningstillfällena som hålls 1 gång per månad och är mycket välbesökta och populära.

o. Lars N redogör för de studiecirklar med Studiefrämjandet och ABF som hålls i Svanen.

o. Maj Bäckström och Barbro Ekberg leder lättgympan tre gånger i månaden och är en uppskattad aktivitet med munter stämning.
Mötet ger dem en applåd för sitt engagemang.

o. Kommunrehab hade i oktober en dag med balans och fallrisker som tema. Vi kan tänka oss en fortsättning under våren och det kom  en del önskemål om ämnen från deltagare.

o. Peter Jern håller på att ta fram en anslagstavla av plåt till entrén. Innebär att anslagen ska fästas med magneter.

o. Lars N redogör för representationen vid nationaldagsfirandet och att föreningen erhåll en fana av kommunens Bildningsnämnd.

o. Birgitta Ilar berättar om de tillfällen som föreningen uppvaktat äldre-
boenden med bl.a. påskkäringstablå och tårta.

2(2)

§4.  Läget med frivilliggruppen:
Monica Karlsson, som är sammankallande, berättar att för närvarande är det 11 personer som servar på Svanen.
Det fungerar bra och antalet är tillräckligt. Mötet applåderar de frivilliga för insatsen.

§5.  Samarbete med Folkuniversitet i Motala:
Lars N meddelar att detta samarbete innebär att vi får bidrag för många aktiviteter i föreningens regi.

§6.  Birgitta Ilar och Lars N berättar om hösten kommande program.

§7.  Investeringar under året:

  • ny och större filmduk har anskaffats
  • kaffeservisen har kompletterats
  • en mikrofon (”mygga”) har inköpts
  • en vagnkorg för förvaring av sittdynorna är också inköpt

§8.  Hemsidan hålls uppdaterad och där finns reportage och protokoll med mera införda.

§9.  Övriga frågor. Inga övriga frågor tas upp.

§10. Ordföranden tackar och avslutar mötet och därefter blir det kaffe och diskussioner.

Vid protokollet:

Tomas Lundqvist, sekreterare

Justeras:

Lars Nyström, ordförande