Medlemsmöte oktober 2017

                                                                                                                            Sida 1(2)

Protokoll från medlemsmöte den 16 oktober 2017

Plats: Svanen      Tid: 18.00 – 19.30
Närvarande: 27 medlemmar

§ 1.   Ordföranden Lars Nyström hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2    Dagordningen fastställs.

§ 3    Rapporter:

 • årets transaktioner visas för mötet och föreningens kassabehållning är god.
 • Lars Nyström och Maj Bäckström redogör för verksamheten hittills under året.
  Det har varit god uppslutning publikt sett vid underhållningstillfällena.
  Bingon kanske visar färre deltagare än tidigare men är ändå tillfredsställande.
 • samarbetet med Väntjänsten har diskuterats inom styrelsen. Intresseföreningen låter Väntjänsten använda Svanens lokaler hyresfritt vid möten och sammankomster. I övrigt saknas kanske ett djupare samarbete. Styrelsen ber de representanter för Väntjänsten som är närvarande ikväll att tänka igenom hur samarbetet kan se ut.

§ 4 Läget med frivilliggruppen:

 • gruppen innehåller just nu tillräckligt många för att verksamheten ska fungera bra, berättar Monica Karlsson som är sammanhållande i gruppen.

§ 5 Kommande program och verksamhet:

 • Maj B och Lars N redogör för verksamhet och program för resten av året.
  Julmarknaden hålls den 10 december men Svanen kommer inte att vara slutstation för tipspromenaden enligt arrangören. Därför har Intresseföreningen beslutat att själva ha litet underhållning och kaffeservering denna dag.
  Vi kommer också att besöka Husbygårdens boende och uppvakta med tårta, sång och spel vid två tillfällen i höst. Mötet visar sin uppskattning för den här gruppen med en applåd.

§6 Hemsidan:

 • Lars Nyström berättar att vi ligger litet efter med inrapportering av verksamheten till hemsidan. Vi har en hel del besökare till hemsidan vilket är glädjande.

Sida 2(2)

§ 7 Övriga frågor:

 • Evald Johansson och Monica Karlsson som är valberedare påtalar hur viktigt det är att föreningen arbetar för att ha ett brett utbud av aktiviteter för borensbergarna med omnejd. Detta för att visa kommunens beslutsfattare att det är nödväntigt för orten att ha tillgängligheten till lokalerna på Svanen.
 • Lars N berättar att den enda toalett vi har används av icke behöriga och har därför försetts med lås. Detta är inte helt klar ännu hur nyckelns ska förvaras – mer om det senare.

§ 8 Innan kaffet serveras , tackar ordföranden för visat intresse och avslutar mötet.

 

Vid protokollet:                                                                                   Justeras:

 

Thomas Lundqvist                                                                               Lars Nystöm
sekreterare                                                                                          ordförande