Medlemsmöte oktober 2018

Protokoll från medlemsmöte den 15 oktober 2018

Plats: Svanen   Tid: 18.00 – 19.30
Närvarande: 25 medlemmar.

§ 1.   Ordföranden Lars Nyström hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2.   Dagordningen fastställs.

§3.   Rapporter:

Kassör Peter Jern presenterar det ekonomiska läget med redovisning
av räkenskaperna från årets början fram till 30 september 2018.
Han svarar på frågor om de olika posterna och det konstateras att
föreningens ekonomi är i god balans.

Verksamheter under året fram till dags dato:

Maj Bäckström och Birgitta Ilar redogör och beträffande bingon
har det den senaste tiden varit något vikande deltagande.

Underhållningarna med sång och spel är fortsatt populära. Vi försöker
variera utbudet och Maj och Birgitta har god hjälp av den organisation
i Linköping som har ett register över underhållare. Med en snäv budget
för vad de får kosta har programgruppen ändå lyckats väl med val av
spelmän och sångare.

Uppvaktningen på äldreboenden vid påsk med sång och spel av föreningens
förmågor har varit mycket uppskattat. Till jul blir det åter uppvaktning
med underhållning och julgåva.

Leif Holm berättar om samarbetet med Folkuniversitetet i Motala (FU),som
ger bidrag till kulturarrangemang med 250 kr per tillfälle och dessutom
kan man genom att starta studiecirklar genom FU få bidrag.

MajBäckström berättar också om lättgympan och Seniorhälsans insatser som är välbesökta.

Mötet visar sin uppskattning för programgruppens insats. 

§4.   Läget med frivilliggruppen.

Monica Karlsson som ansvarar för gruppen önskar att ytterligare
krafter är välkomna, för att säkra den bemanningen.

§5.   Kommande verksamhet är enligt höstprogrambladet.

§6.   Investeringar.

Inga särskilda är planerade men kopiatorn byttes ut
tidigare i år och till ingen kostnad.

§7.   Hemsidan. 

Vår hemsida har fått lovord från flera håll.
Birgitta Ilar önskar att vid kommande årsmöte hemsidan visar upp på
storbildsskärmen och redogörs för. Detta noteras av styrelsen. 

§8.   Övriga frågor:   

Tomas Lundqvist berättar att källarförrådet har väsentligen
tömts på onödiga eller trasiga inventarier så nu har vi översikt över
innehållet. 

§9   Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Efter detta bjuds på kaffe och
medlemmarna får en stunds gemenskap under gemytliga former.  

Vid protokollet:                                         Justeras: 

Tomas Lundqvist                                      Lars Nyström
sekreterare                                                ordförande