Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll från årsmöte den 27 september 2021

Sida1 (2)

Plats: Svanen       Tid: 18.00 – 19.00
Närvarande: 23 medlemmar.

§1   Ordföranden Göran Svensson hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2   Till mötesordförande väljs Lars Nyström.

§3   Till mötessekreterare väljs Tomas Lundqvist.

§4   Dagordningen fastställs.

§5   Till protokolljusterare  att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll väljs Ulla Nyström och Gudrun Svensson.

§6   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. Kallelse har gått ut till medlemmarna med höstprogrammet, annonserats på hemsidan och via affischer lokalt och godkänns av mötet.

§7   Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 gås igenom och godkänns av mötet.

§8   Resultat- och balansräkning gås igenom och godkänns av mötet.

§9   Revisionsberättelsen läses upp.

§10 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2020.

§11 Föredragning av verksamhetsplan och budget för år 2021. Förslag till medlemsavgift för år 2022.

§12  Mötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten för år 2021 samt beslutar att medlemsavgiften för år 2022 är oförändrad; 50 kr för enskild medlem och 200 kr för förening.

Sida 2(2)

§13  Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. Idag gäller 7 ordinarie och 2 suppleanter. Styrelsens förslag är att detta är oförändrat vilket mötet godkänner.

§14  Val: Styrelsen föreslår att, då verksamheten i stort sett legat ner större delen av året på grund av coronapandemin, sittande styrelse kvarstår oförändrad till årsmötet år 2022. Mötet beslutar att så ska ske.

§15  Val av revisor. Till ordinarie revisor för år 2021 omväljs Lennart Eidersjö.

§16. Val av valberedning. Iréne Karlsson omväljs. Inga övriga kandidater till posten.

§17  Övriga val.  Till programkommitté omväljs Birgitta Ilar och Maj Bäckström.
Till samordnare för frivilliggruppen omväljs Monica Karlsson.

§18  Övriga frågor.  Vi saknar ledare till Lättgympa men jobbar för att hitta någon. Styrelsen arbetar aktivt för att kommunen sätter upp ett utegym för äldre,
centralt i Borensberg.

§19. Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Efter mötet blir det en kaffestund med tillfälle till diskussioner.

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:

Tomas Lundqvist                                                                                  Lars Nyström
mötessekreterare                                                                                mötesordförande

Ulla Nyström                                                                                       Gudrun Svensson
justerare