Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll från årsmöte den 16 mars 2020
Sida1 (2)

Plats: Svanen       Tid: 18.00 – 20.00
Närvarande: 20 medlemmar.

§1   Ordförande Lars Nyström öppnar mötet.

§2   Till ordförande för mötet väljs Lars Nyström.

§3   Till sekreterare för mötet väljs Tomas Lundqvist.

§4   Dagordningen fastställs.

§5   Mötet väljer John Ilar och Leif Holm att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§6   Mötet finner att mötet är behörigen utlyst genom att kallelse ingick i vårprogrammet, som skickades ut i januari.

§7   Verksamhetsberättelsen för år 2019 presenteras och godkänns av mötet.

§8   Kassören Peter Jern presenterar resultat- och balansräkning, vilka godkänns av mötet.

§9   Revisionsberättelsen föredras.

§10 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§11 Verksamhetsplanen  och budgeten för år 2020 föredras. Förslag till medlemsavgift för år 2021. Denna är idag 50 kr för enskilda och 200 kr för föreningar.

§12 Mötet godkänner:

 • verksamhetsplanen för år 2020
 • budgeten för år 2020
 • oförändrade medlemsavgifter för år 2021

Sida2 (2)

§13   Mötet beslutar att styrelsen för år 2020 ska bestå av 7 ordinarie ledamöter inklusive ordföranden och 2 suppleanter.

§14   Till ordförande för föreningen tillika för styrelsen väljs Göran Svensson.

§15   Val av övriga styrelseledamöter:

 • Maj Bäckström omväljs som ordinarie på 2 år
 • Tomas Lundqvist omväljs som ordinarie på 2 år
 • Krister Andersson omväljs som suppleant på 1 år
 • Leif Holm nyväljs som suppleant på 1 år

§16   Lennart Eidesjö omväljs som revisor på 1 år. Ingen revisorsuppleant väljs.

§17   Monica Karlsson, Irene Karlsson och Evald Johansson omväljs som valberedare.

§18   Övriga val:

 • Birgitta Ilar och Maj Bäckström omväljs som programkommitté.
 • Monica Karlsson omväljs som samordnare för frivilliggruppen.

§19   Övriga frågor:

 • Hur gör vi med verksamheten på grund av coronaviruset?
  Mötet beslutar att alla arrangemang i Intresseföreningen Svanens regi läggs ned tills vidare.
  Detta beslut innefattar: underhållning, bingo, allsång och lättgympa.
  Vi sätter upp anslag om detta på strategiska platser i Borensberg
  .
 • Lars Nyström avtackas med presentkort och en applåd för sina år som ordförande.

§20  Den nye ordföranden Göran Svensson tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:

Tomas Lundqvist                                                                                  Lars Nyström
sekreterare                                                                                          mötesordförande

Justeras:                                                                                              Justeras:
John Ilar                                                                                               Leif Holm