Konstituerande styrelsemöte 2019

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 8 april 2019
Plats: Svanen Tid: 17.30 – 17.45
Närvarande: Lars Nyström, Peter Jern, Birgitta Ilar, Tomas Lundqvist, Maj Bäckström, Barbro Ekberg, Lena Emanuelsson, Krister Andersson

§1   Mötet öppnas av ordförande Lars Nyström

§2   Dagordningen fastställs

§3   Till protokolljusterare väljs Barbro Ekberg och Maj Bäckström

§4   Konstituerande val:

  • till kassör väljs Peter Jern
  • till vice ordförande väljs Birgitta Ilar
  • till sekreterare väljs Tomas Lundqvist

§5   Firmatecknare
Ordförande Lars Nyström och kassör Peter Jern, utses  att teckna föreningens firma var och en för sig.

§6   Ordföranden avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                              Justeras:

Tomas Lundqvist                                                           Lars Nyström
sekreterare                                                                    ordförande

Justeras:                                                                         Justeras:

Barbro Ekberg                                                               Maj Bäckström