Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte den 14 mars 2022

Sida1 (2)

Plats: Svanen       Tid: 18.00 – 19.00
Närvarande: 21 medlemmar.

§1   Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2   Till ordförande för mötet väljs Lars Nyström.

§3   Till sekreterare för mötet väljs Tomas Lundqvist.

§4   Dagordningen presenteras och fastställs.

§5  Mötet väljer Ulla Nyström och Irene Karlsson att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§6  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. Kallelse utgick med programutskicket i januari och stadgarna säger minst 30 dagar innan mötet. Därmed godkänns kallelsen.

§7   Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 presenteras. Vårterminen låg i princip nere på grund av pandemin men under hösten lättade restriktionerna och delar av planerade arrangemang kunde genomföras.  Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet.

§8   Resultat- och balansräkning presenteras.  Bostadsstiftelsen har nästan varje år höjt hyran, samtidigt har Socialnämnden minskat hyresbidraget. Trots detta visar reslutatet plus med ungefär 5 000 kr under året. Mötet godkänner rapporten.

§9   Revisor Lennart Eidersjö föredrar revisionsberättelsen. Han förordar ansvarsfrihet och uppmanar mötesdeltagarna att applådera den välskötta föreningen.

§10  Mötesdeltagarna ger styrelsen och kassören full ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

§11  Verksamhetsplanen och budgetförslaget för år 2022 presenteras. Eventuell medlemsavgiftshöjning diskuteras.

§12  Verksamhetsplanen och budgeten godkänns. Beträffande medlemsavgiften beslutas att den är oförändrad 50 kr för enskild och 200 kr för förening.

Sida 2 (2)

§13  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  Då två ordinarie ledamöter har avgått och inga ersättare kommit till, beslutas att styrelsen ska bestå av sex ordinarie och inga suppleanter.

§14  Val.  Ordföranden Göran Svensson omväljs på ett år. År 2021 gjordes inga val till styrelse då verksamheten i stort låg nere.  Därför väljs nu ledamöterna enligt följande:

  • Omval av Lena Emanuelsson för två år
  • Omval av Tomas Lundqvist för två år
  • Nyval av Krister Andersson för ett år
  • Nyval av Leif Holm för ett år
  • Birgitta Ilar och Peter Jern har ett år kvar av sina mandat

§15  Val av revisor.  Lennart Eidersjö omväljs för ett år.

§16  Valberedning. Till valberedare väljs Lars Nyström och Ulla Nyström för ett år. 

§17  Övriga val.
Till programkommitté väljs Birgitta Ilar. Hon får ta hjälp av styrelsen vid behov.
Till samordnare för frivilliggruppen väljs Monica Karlsson för ett år.

§18  Övriga frågor.  Enligt styrelsebeslut delas presentkort ut till föreningens funktionärer som tack för gott arbete.

§19  Ordförande Göran Svensson tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:                                                                   Justeras:

Tomas Lundqvist                                                                Lars Nyström
sekreterare                                                                          mötesordförande

Justeras:

Ulla Nyström                                                                        Irene Karlsson