Årsmötesprotokoll

 

Intresseföreningen Svanen 1(2)

Protokoll från årsmöte den 20 mars 2017
Plats: Svanen Tid: 18.00 – 19.00
Närvarande: 34 st. medlemmar
§ 1 Ordförande Lars Nyström hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Till ordförande för mötet väljs Anders Åhammar.

§ 3 Till sekreterare för mötet väljs Thomas Lundqvist.

§ 4 Dagordningen fastställs.

§ 5 Gunilla Johansson och Ingrid Ströhm väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. Lars Nyström redovisar att vårprogrammet gällde som kallelse och det skickades ut i mitten av januari. Dessutom har affischer satts upp och på hemsidan har kallelsen införts. Mötet godkänner detta.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredras av Thomas Lundqvist. Små justeringar görs varpå mötet godkänner den.

§ 8 Resultat- och balansräkningen presenteras. Ekonomin är god och verksamheten redovisar ett litet överskott. Mötet godkänner redovisningen.

§ 9 Revisionsberättelsen läses upp av revisor Lennart Eidersjö.

§ 10 På frågan om styrelsen beviljas ansvarsfrihet, rekommenderad av revisorn, svarar mötet ja.

§ 11 Lars Nyström föredrar verksamhetsplanen för år 2017.
Budgeten för året redovisas och visar på underskott för att minska det egna kapitalet. Mötet önskar att den i fortsättningen spaltas upp i en intäktsrad och en utgifts rad för att vara mer överskådlig.

Medlemsavgiften för enskild är 50 kr och för förening 200 kr.

§ 12 Verksamhetsplanen och budgeten godkänns av mötet.
Mötet beslutar också att medlemsavgiften är oförändrad för år 2018.

§ 13 Antal styrelseledamöter. Stadgarna säger minst 5 och idag är antalet 6 ordinarie och 2 suppleanter. Diskussion förs om att man bör vara ett ojämnt antal och mötet beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie samt 1 suppleant.

§ 14 Mötet omväljer Lars Nyström till ordförande för föreningen tillika för styrelsen på 1 år.

§ 15 Val av övriga ledamöter:
Lena Emanuelsson och Peter Jern omväljs som ordinarie på 2 år.
Tord Johansson nyväljs som ordinarie på 2 år.
Weine Karlsson omväljs som suppleant på 1 år.

§ 16 Val av revisor: Lennart Eidersjö omväljs på 1 år.

§ 17 Val av valberedning: Evald Johansson omväljs och Monica Karlsson nyväljs på 1 år.

§ 18 Motioner. Inga motioner inlämnade.

§ 19 Övriga frågor:
Birgitta Ilar och Maj bäckström omväljs som programkommitté.
Monica Karlsson väljs som samordnare av frivilliggruppen.

§ 20 Föreningens ordförande Lars Nyström tackar Anders Åhammar och mötesdeltagarna för ett väl genomfört årsmöte och avslutar mötet.

Vid protokollet:                                  Justeras:

Thomas Lundqvist                           Anders Åhammar
sekreterare                                         mötesordförande

Justerare:                                            Justerare:

Gunilla Johansson                           Ingrid Ströhm