Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från årsmöte den 18 mars 2019 med Intresseföreningen Svanen
Sida1 (2)

Plats: Svanen       Tid: 18.00 – 19.30
Närvarande: 29 medlemmar.

§1   Föreningens ordförande Lars Nyström hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2   Till ordförande för mötet väljs Lars Nyström.

§3  Till sekreterare väljs Tomas Lundqvist.

§4.  Dagordningen fastställs.

§5  Protokolljusterare: Roland och Irene Karlsson väljs att jämte mötes-ordföranden justera protokollet.

§6   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. I vårprogrammet som gavs ut i januari ingick kallelse till årsmötet.

§7   Verksamhetsberättelsen för år 2018 föredras och godkänns.

§8   Resultat och balansräkning presenteras och godkänns av mötet.

§9   Revisionsberättelsen  läses upp.

§10  Mötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§11  Verksamhetsplanen och budgeten för 2019 presenteras och fråga om medlemsavgiften för år 2020 ställs.

§12  Mötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten samt  det beslutas att medlemsavgiften ska fortsatt vara 50 kr för enskild medlem och 200 kr för förening.

§13  Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter: Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter inklusive ordförande och 1 suppleant.

§14  Val: till ordförande för föreningen tillika för styrelsen omväljs Lars Nyström på 1 år.

Övriga ordinarie ledamöter:
omval av Peter Jern på 2 år
omval av Lena Emanuelsson på 2 år
nyval av Birgitta Ilar på 2 år
nyval av Barbro Ekberg på 2 år

Suppleant: nyval av Krister Andersson på 1 år
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sida 2(2)

§15  Val av revisor: Lennart Eidersjö omväljs på 1 år

§16  Val av valberedning:  omval för Monica Karlsson och Evald Johansson samt nyval av Iréne Karlsson – alla på 1 år.

§17  Övriga val:
a/ till programkommitté omväljs Maj Bäckström och Birgitta Ilar
b/ till samordnare för frivilliggruppen omväljs Monica Karlsson

§18  Övriga frågor: Göran Svensson och Lars Nyström förevisade hemsidan och förklarade dess innehåll via projektorduken.

§19  Avtackning: de avgående styrelseledamöterna Leif Holm och Tord Johansson avtackades med en blomma.

§20  Ordföranden tackade och avslutade mötet. Därefter följde en kaffestund med småprat vid borden.

Vid protokollet:                                                             Justeras:

Tomas Lundqvist                                                          Lars Nyström
sekreterare                                                                    ordförande

Justeras:                                                                         Justeras:

Roland Karlsson                                                          Iréne Karlsson