Föreningens stadgar

Stadgar för Intresseföreningen Svanen,              Borensberg

Stadgarna är reviderade och fastställda vid det extra årsmötet den 1 december 2014 och ordinarie årsmöte den 16 mars 2015.

§ 1     Verksamhet
Intresseföreningen Svanen är en ideell förening med syfte att bevara och utveckla möjligheter till samvaro för pensionärer och daglediga. Verksamheten ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
De lokaler som föreningen disponerar, ska hållas tillgängliga för föreningar, grupper och organisationer samt som mötesplats för studiecirklar och andra aktiviteter, privata som offentliga.
Föreningen ska sträva efter en bred förankring bland invånarna och föreningarna i Borensberg med omnejd.

§ 2     Medlemskap
Medlemmar kan vara privatpersoner och föreningar, såväl som offentliga organisationer med intresse och vilja att stödja föreningens arbete.

§ 3     Organisation
I föreningen finns en styrelse. Styrelsens uppgift är att driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och i första hand med frivillig oavlönad personal.

§ 4     Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta organ då årsmötet inte är samlat och ska bestå av minst 5 ordinarie ledamöter, varav en ordförande.
Styrelseordföranden väljs med mandattid på ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år och halva styrelsen omväljs varje år. Högst två suppleanter kan väljas och med mandattid på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Vid behov äger styrelsen rätt att adjungera personer till sin hjälp. Dessa har närvarorätt och yttranderätt (men inte rösträtt) endast i den fråga vartill de är kallade.

§ 5     Valbarhet
Valbar till styrelsen är fysisk person som är medlem i föreningen.

§ 6     Möten
Årsmötet ska hållas senast före mars månads utgång. Ytterligare medlemsmöte ska hållas minst en gång per år.

§ 7     Tidpunkt och kallelse
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Dag och plats ska meddelas medlemmarna senast 14 dagar i förväg och på det sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 8     Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet, som består av de fysiska personer som är närvarande vid mötet och är medlemmar i föreningen.

Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet. Justerarna ska i förekommande fall vara rösträknare
 6. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Frågas om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 11. Föredragning av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret, inklusive förslag till medlemsavgift
 12. Godkännande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av ordförande för föreningen tillika ordförande i styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Motioner från styrelse eller enskilda
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig och firmatecknare utses.

§ 9       Beslut och omröstning
Vid årsmöte och medlemsmöte gäller under omröstning, som inte gäller stadgeändring eller upplösning, enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

§ 10     Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11     Firmateckning
Föreningens firma tecknas i den ordning som föreningens styrelse beslutar.

§ 12     Valberedning
Val i föreningen förbereds av en valberedning. Denna ska bestå av tre medlemmar, varav en är sammankallande, och väljs för en tid av ett år.

§ 13     Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska finnas revisor jämte suppleant. Samtliga väljs för en tid av ett år.

§ 14     Räkenskaper och förvaltning
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15     Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan beslutas av årsmötet med tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar. Om sådan inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Fullmakt gäller inte.

§ 16     Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen följer samma regler som stadgefrågan. Beslut om disposition av tillgångar fattas vid samma tillfälle.