Årsmötesprotokoll 2024

Protokoll från årsmöte den 4 mars 2024

Plats: Svanen                          Tid:  18.00 – 19.00

Närvarande: 28 medlemmar.

§1  Ordförande Göran Svensson inleder mötet, hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2  Till mötesordförande väljs Karl-Axel Pettersson-Molinder.

§3  Till mötessekreterare väljs Tomas Lundqvist.

§4  Dagordningen fastställs.

§5  Till protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet och i förekommande fall vara rösträknare, väljs Lars Nyström och Anita Arvidsson.

§6  Kallelse till årsmötet gick ut i januari med vårprogrammet. Mötet anser därmed att det är vederbörligen utlyst.

§7  Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023 presenteras och godkänns av mötet.

§8  Resultat- och balansräkning för år 2023 presenteras av kassör Peter Jern, varefter den godkänns av mötet.

§9  Revisionsberättelsen läses upp.

§10  På fråga om styrelsens och kassörens ansvarsfrihet för 2023 års förvaltningen, svarar mötet ja.

§11  Föredragning av 2024 års verksamhetsplan och budget. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2025 hålls oförändrad.

§12  Mötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten för år 2024.  Då vi ännu ej delgivits någon hyreshöjning är budgeten något oviss.  Medlemsavgiften för år 2025 fastslås oförändrad.

§13  Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. Beslutas att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie och 2 suppleanter.

§14  Val:
– Ordförande Göran Svensson omväljs på ett år
-Lena Emanuelsson och Christer Andersson omväljs som ordinarie ledamöter på två år.
-Tomas Lundqvist omväljs som ordinarie ledamot på ett år.

-Till suppleanter finns inga kandidater och styrelsen får i uppdrag att  arbeta med frågan.

§15  Val av revisorer.
-Gun Nyberg och Margitta Dahlqvist omväljs som ordinarie på ett år vardera.

§16  Val av valberedning.
-Då inga kandidater till denna kan väljas på mötet, får styrelsen i uppdrag att försöka utse valberedare.

§  17  Övriga val:
– Till programkommitté omväljs Birgitta Ilar på ett år.
– Till samordnare för volontärgruppen  omväljs Monica Karlsson på ett år.

§18  Mötesordföranden tackas med en blomma och överlämnar klubban till omvalde ordföranden Göran Svensson som  avslutar mötet.

Vid protokollet:                                         Justeras:

Tomas Lundqvist                                      Karl-Axel Pettersson-Molinder

sekreterare                                                 mötesordförande

Lars Nyström                                            Anita Arvidsson

justerare                                                     justerare