Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte den 6 mars 2023

Plats: Svanen                          Tid:  18.00 – 19.00

Närvarande: 33 st medlemmar.

§1  Ordförande Göran Svensson hälsar välkommen och inleder årsmötet.

§2  Till mötesordförande väljs Roney Petersson.

§3  Till mötessekreterare väljs Tomas Lundqvist.

§4  Dagordningen fastställs.

§5  Till justerare väljs John Ilar och Barbro Olofsson, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§6  Frågan om mötet blivit behörigen utlyst besvaras med ja. Kallelsen utgick med vårprogrammet som skickats ut i slutet av januari.

§7  Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 gås igenom och läggs sedan till handlingarna.

§8  Resultat- och balansräkning för år 2022 presenteras och godkänns.

§9  Revisor Lennart Eidersjö läser upp revisionsberättelsen och förordar ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års förvaltning.

§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning besvaras med ja.

§11 Föredragning av verksamhetsplan och budget för år 2023. Förslag till medlemsavgift för år 2024.

§12 Verksamhetsplanen och budget godkänns och medlemsavgiften beslutas vara oförändrad 50 kr för enskild och 200 kr för föreningar.

§13 Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter. Mötet beslutar : 7 ordinarie ledamöter inklusive ordförande och inga suppleanter.

§14 Val.
Ordförande: Till ordförande för föreningen väljs Göran Svensson på 1 år.
Ordinarie ledamöter: Väljs Peter Jern, Birgitta Ilar och Leif Holm på 2 år och Krister Andersson på 1 år.
Lena Emanuelsson och Tomas Lundqvist har 1 år kvar på sina mandattider
.

§15 Val av revisor.
Till ordinarie revisorer på 1 år vardera nyväljs Gun Nyberg och Margitta Dahlqvist
.

§16 Val av valberedning.
Enligt stadgar ska det vara 2 st men mötet har bara en kandidat; Monica Karlsson som väljs på 1 år. Vi får hjälpas åt att hitta  ytterligare en person.

§17 Övriga val.
Till programkommitté omval av Birgitta Ilar på 1 år.
Samordnare för frivilliggruppen omval av Monica Karlsson på 1 år.

§18 Mötets avslutande. Ordförande Göran Svensson tackar för ett väl genomfört årsmöte.  Revisor Lennart Eidersjö avtackas med blommor och applåder för ett mångårigt arbete i föreningen. Även mötesordföranden Roney Petersson avtackas med en blomma. Därmed avslutas mötet och kvällen avrundas med en kaffestund och diskussioner.

Vid protokollet:                                                                    Justeras:

Tomas Lundqvist                                                                 Roney Petersson
sekreterare                                                                            mötesordförande

John Ilar                                                                                 Barbro Olofsson
justerare                                                                                 justerare