Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte med Intresseföreningen Svanen                       Sida1 (2)

Plats: Svanen       Tid: 18.00 – 19.30
Närvarande: 30 medlemmar.

§1   Ordföranden Lars Nyström hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2  Till ordförande för mötet väljs Anders Åhammar.

§3   Till sekreterare för mötet väljs Thomas Lundqvist.

§4   Dagordningen fastställs.

§5   Val av justerare:
Till justerare att jämte mötesordföranden justera protokoll  väljs Gunilla Johansson och Christer Andersson.

§6   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst:
Lars Nyström förklarar att vårprogrammet med kallelse till mötet skickades ut till medlemmarna i slutet av januari.
Mötet godkänner detta.

§7   Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017:
Thomas Lundqvist föredrar berättelsen som sedan läggs till handlingarna.

§8   Resultat- och balansräkning:
Peter Jern redogör för ekonomin. Kort diskussion om innehållet och mötet godkänner sedan denna.

§9   Revisionsberättelse:
Lennart Eidersjö läser upp revisionsberättelsen och förordar ansvarsfrihet för styrelsen gällande räkenskapsåret 2017.

§10   Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning:
Mötet beviljar styrelsens ansvarsfrihet.

§11   Föredragning av:

  • verksamhetsplan för år 2018.
  • budget för år 2018. Den är satt med ett litet underskott, men hittills har verksamheten genom över visat ett överskott.
  • förslag till medlemsavgift för år 2019. Idag är medlemsavgiften 50 kr för enskild och 200 kr för förening.

Sida 2 (2)

§12   Godkännande:

  • mötet godkänner verksamhetsplanen för år 2018
  • mötet godkänner budgeten för år 2018
  • mötet beslutar att medlemsavgifterna ska vara oförändrade enligt ovan för år 2019

§13   Beslut om antalet styrelseledamöter:
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 5 ledamöter inklusive ordförande.
Som underlag för beslut föreläggs valberedningens förslag och mötet beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inklusive ordförande samt 1 suppleant.

§14   Val:
Till ordförande för föreningen tillika styrelsen beslutar mötet att följa valberedningens förslag och omväljer Lars Nyström på 1 år

§15   Val av övriga ledamöter:
Mötet beslutar enligt valberedningsförslaget att omvälja
Thomas Lundqvist, Maj Bäckström och Leif Holm vardera på 2 år

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag:
Nyval av Barbro Ekberg som suppleant på 1 år

§16   Val av revisor:
mötet beslutar att omvälja Lennart Eidersjö på 1 år.

§17   Val av valberedning:
mötet beslutar att omvälja Evald Johansson och Monica Karlsson.

§18   Motioner.
Inga motioner eller propositioner har inkommit.

§19   Övriga val:
Mötet beslutar att omvälja Maj Bäckström och Birgitta Ilar till programkommitté.
Mötet beslutar att omvälja Monica Karlsson till samordnare för de frivilliga.

§20   Övrigt:
Avgående styrelsesuppleanten Weine Karlsson avtackas med en blomma.

§21   Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

 

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:

Thomas Lundqvist                                                                                Anders Åhammar
sekreterare                                                                                          mötesordförande

Justeras:                                                                                              Justeras:

Gunilla Johansson                                                                                Christer Andersson